Meteen naar inhoud Meteen naar navigatie

Introductie van L'OR: Algemene voorwaarden

 1. Algemene informatie
  1. Door het beantwoorden van de vraag maken geldige inzendingen die Viking in overeenstemming met deze voorwaarden heeft ontvangen via een prijsvraag kans op 1.000 capsules (of een vervangende prijs van gelijke of hogere waarde in overeenstemming met deze voorwaarden).
  2. Er is één prijs beschikbaar en er zal slechts één winnaar zijn.
  3. Deelname aan deze prijsvraag is niet afhankelijk van de aankoop of betaling van enig(e) product(en). Voor deelname is internettoegang vereist; hiervoor kunnen datakosten in rekening worden gebracht. Viking is niet verantwoordelijk voor eventuele datakosten of andere kosten die een deelnemer maakt in verband met deze actie.
  4. Inzendingen worden geaccepteerd vanaf 01 oktober 2018, 09:00 uur tot 30 november 2018, 23:59 uur.
  5. Inzendingen zijn uitsluitend geldig wanneer deze tijdens deze periode door Viking worden ontvangen en de winnaar zal willekeurig worden gekozen.
 2. De organisator van deze promotie
  1. De promotor Viking is onderdeel van Office Depot Europe (Office Depot Europe B.V. Columbusweg 33, 5928 LA Venlo).
  2. Voor deze voorwaarden geldt het volgende:
   1. 'Viking' staat voor Office Depot Europe, hieraan gelieerde bedrijven en derden die rechtstreeks verband houden met deze prijsvraag; en
   2. 'gelieerd bedrijf' betekent ten aanzien van een bedrijf een persoon of entiteit die (direct of indirect) zeggenschap heeft over het bedrijf, (direct of indirect) gecontroleerd wordt door het bedrijf of waarover door het bedrijf gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend.
 3. Wie kan meedoen
  1. De prijsvraag staat open voor alle personen die:
   1. 18 jaar of ouder zijn;
   2. ingezetene zijn van Nederland; en
   3. geen medewerker van Viking of geen directe familie zijn van een de medewerkers.
  2. Alle deelnemers moeten voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels, voorschriften en deze algemene voorwaarden
  3. Viking behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een individu te diskwalificeren over wie Viking in redelijkheid van mening is dat hij of zij:
   1. heeft geknoeid met deze prijsvraag of de prijsvraag heeft verstoord;
   2. het selectieproces heeft gemanipuleerd;
   3. de voorwaarden heeft overtreden; of
   4. anderszins een van de handelingen heeft geprobeerd uit te voeren die zijn beschreven in de paragrafen 3.3.1 tot 3.3.3 hierboven.
 4. Winnen en publiciteit
  1. De winnaar wordt bekendgemaakt en geadviseerd contact op te nemen met Viking via e-mail. De winnaar heeft na deze aankondiging 7 dagen de tijd om de prijs op te eisen.
  2. De winnaar moet extra informatie verschaffen en kan worden gevraagd om aanvullende documenten aan Viking te overleggen binnen een bepaalde termijn.
  3. Levering van de prijs kan tot 14 dagen duren (gerekend vanaf de datum dat de winnaar alle gevraagde informatie aan Viking heeft verstrekt). De winnaar wordt gediskwalificeerd indien:
   1. deze persoon geen contact opneemt met Viking binnen de termijn die is uiteengezet in paragraaf 4.1;
   2. deze persoon geen aanvullende informatie en documenten verstrekt en verstuurt naar Viking binnen de vereiste termijn;
   3. elke kennisgeving als onbestelbaar aan de afzender teruggezonden wordt; of
   4. deze persoon volgens het redelijke oordeel van Viking deze voorwaarden heeft geschonden.
  4. Indien een winnaar wordt gediskwalificeerd, kiest Viking een andere winnaar in overeenstemming met deze voorwaarden.
  5. De winnaar stemt toe om deel te nemen aan publiciteits- of reclameactiviteiten die horen bij of voortvloeien uit deze prijsvraag, zonder hiervoor een extra beloning te ontvangen.
 5. Gebruik van gegevens van deelnemers
  1. Door mee te doen aan de prijsvraag:
   1. verleent elke deelnemer Viking toestemming voor het gebruik van zijn of haar naam en beeltenis met betrekking tot deze prijsvraag;
   2. accepteert de deelnemer dat zijn of haar inzending eigendom wordt van Viking na ontvangst en niet zal worden teruggegeven aan de deelnemer;
   3. erkent de deelnemer en stemt hij of zij ermee in dat Viking en haar licentiehouders het recht hebben om kosteloos gebruik te maken van zijn of haar inzending voor marketingdoeleinden, met inbegrip van publicatie van de inzending op het internet in overeenstemming met de activiteiten van Viking (waaronder, maar niet beperkt tot haar websites, Facebook, YouTube, Twitter, blogs, Pinterest, Instagram en persberichten);
   4. doet elke deelnemer afstand van alle eventueel aan hem of haar toekomende persoonlijkheidsrechten of overeenkomstige rechten die de deelnemer heeft met betrekking tot de deelname, ongeacht of deze rechten voortvloeien uit de Copyright, Designs and Patents Act 1988 of overeenkomstige wetgeving in elk ander deel van de wereld; en
   5. garandeert en vertegenwoordigt elke deelnemer aan Viking dat zijn of haar inzending oorspronkelijk afkomstig is van hem of haar en niet geheel of gedeeltelijk is gekopieerd uit enig ander materiaal, en dat deze niet lasterlijk is, schade veroorzaakt, de privacy schendt of op enige andere manier in strijd is met enige wettelijke bepaling, gemeenrecht, regelgeving of intellectuele eigendomsrechten van een derde partij; en
  2. de persoonlijke gegevens van deelnemers worden nooit verkocht aan externe bedrijven en zullen alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze voorwaarden en het privacybeleid van Viking, dat beschikbaar is op https://www.vikingdirect.nl/nl/privacyverklaring
 6. De rechten van Viking en uitsluiting van aansprakelijkheid
  1. Niets in deze voorwaarden beperkt of sluit de aansprakelijkheid van enige partij voor persoonlijk letsel of dood uit die is ontstaan door nalatigheid of voor iets anders dat niet kan worden uitgesloten of beperkt door de wetgeving.
  2. Krachtens paragraaf 6.1 erkent elke deelnemer dat noch Viking, noch een van haar werknemers, agenten of onderaannemers verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gehouden voor:
   1. verkeerde, onjuiste of defecte of mislukte elektronische informatieoverdracht; en/of
   2. enige fout in de communicatie, door welke oorzaak dan ook, met betrekking tot apparatuur, systemen, netwerken, verbindingen, satellieten, servers, computers of providers die worden gebruikt voor enig aspect van de prijsvraag; en/of
   3. eventuele gedeeltelijke of gehele ontoegankelijkheid of onbeschikbaarheid van het internet;
   4. het verzuim van derden tot het nakomen van enige verplichting met betrekking tot de prijsvraag, hoewel Viking het effect van een dergelijke mislukking zoveel mogelijk zal proberen te minimaliseren; en/of
   5. uitstel of annulering van de prijsvraag; en/of
   6. een wijziging in de prijs; en/of
   7. enige handeling of nalatigheid van een derde leverancier.
  3. Viking behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in de periodes en de aanmeldingsdata voor zover juridisch toelaatbaar indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken, of om deze verloting vóór de uiterste datum te annuleren.
  4. Indien de verloting om welke reden dan ook wordt geannuleerd, kan Viking niet aansprakelijk worden gesteld op grond van die annulering.
  5. De beslissing van Viking is definitief en bindend voor alle kwesties in verband met deze prijsvraag. Over de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. De prijs
  1. De prijs kan niet worden ingewisseld in contanten. Viking behoudt zich echter het recht voor om de geadverteerde prijs of enig onderdeel van de prijs te vervangen door een prijs van gelijke of hogere geldwaarde indien dit het gevolg is van omstandigheden die buiten Vikings redelijke controle valt.
  2. De prijs omvat alleen wat uitdrukkelijk is vermeld als onderdeel van de prijs en is niet overdraagbaar (tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Viking).
 8. Toepasselijk recht
  1. Als enige van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins onuitvoerbaar wordt geacht, wordt de betreffende bepaling uit deze voorwaarden geschrapt. Alle overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.
  2. Deze prijsvraag en enige geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de prijsvraag worden opgevat in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

Klantenservice & Feedback

Klantenservice

Klik hier voor hulp bij onderwerpen zoals mijn account, bestellen en levering.

Live Chat

Werkdagen 09.00 - 17.00 u.

Deel uw feedback met ons

Vertel ons hoe we het doen, we stellen uw mening zeer op prijs.